RokSlideshow - http://www.rocketwerx.com
Co robić, jeżli podejrzewasz, że Twoje dziecko sięga po narkotyki?

W praktyce jest tylko jeden sposób na to ?eby rodzice dowiedzieli si?, ?e ich dziecko po raz pierwszy si?gn??o po narkotyk: musz? dowiedzie? si? o tym od dziecka. Dopiero branie narkotyków przez jaki? czas mo?e da? widoczne objawy. Co zrobi?, je?li dowiesz si? ?e twoje dziecko si?gn??o lub si?ga po narkotyki?

Przede wszystkim staraj si? nie wpada? w panik?. Mo?liwe jest, ?e tylko wydaje Ci si?, ?e zauwa?one przez Ciebie niepokoj?ce objawy zwi?zane s? z narkotykami. Pami?taj te?, ?e nie ka?dy, kto si?ga po narkotyki, uzale?nia si?. I w ko?cu trzeba wiedzie?, ?e nawet uzale?nionym udaje si? z czasem normalnie ?y? po terapii.

Istnieje kilka objawów, na które warto zwróci? uwag?, by zorientowa? si?, czy podejrzewanie dziecka o branie narkotyków jest zasadne.

Zwracaj uwag? na zmiany
Bardzo cz?sto kontakty z narkotykami zwi?zane s? z wej?ciem w nowe ?rodowisko. Pojawiaj? si? nowi koledzy, zmienia si? tak?e sposób ubierania dziecka, zachowanie, u?ywany j?zyk. Wynika to z wp?ywu tego nowego ?rodowisko. Taka zmiana zachowania jest wyra?nie widoczna.


Upewnij si? czy nie k?amie
Bior?c narkotyki dziecko zaczyna mija? z prawd?, cho? chyba bardziej na miejscu b?dzie tu okre?lenie, ?e zaczyna k?ama?. Raczej si? nie przyzna, ?e bierze, nie b?dzie potrafi?o wyt?umaczy?, na co potrzebuje wi?cej ni? zwykle pieni?dzy, gdzie znika na d?u?szy czas. Z czasem b?dzie ju? k?ama? prawie odruchowo, cz?sto zupe?nie niepotrzebnie.

Jak je twoje dziecko?
Braniu towarzyszy zmiana nawyków ?ywieniowych. Cz?sto polega to na przeplataniu si? okresów d?ugiego niejedzenia z atakami wilczego g?odu i najadania si? ponad miar?. Bardzo cz?sto z braniem narkotyków zwi?zane jest tak?e zwi?kszone ?aknienie s?odyczy. Zmianie ulega tak?e tryb snu i czuwania.


Stopnie staj? si? gorsze, lub lepsze.
Nierzadko z braniem narkotyków wi??? si? k?opoty w nauce. Je?li kto? bierze przez d?ugi czas, z ca?? pewno?ci? nale?y oczekiwa? k?opotów. Niepokoi? powinien te? „cud”, polegaj?cy na tym, ?e mierny dotychczas ucze? zaczyna si? z dnia na dzie? uczy? lepiej – nierzadko nastolatki si?gaj? po amfetamin? w pogoni za sukcesem szkolnym (podobnie jak ich starsi koledzy – dziennikarze, prawnicy czy lekarze w pogoni za sukcesem zawodowym). Je?li Twoje dziecko nagle zaczyna si? uczy? du?o gorzej lub du?o lepiej, powiniene? zacz?? si? troch? martwi?.

Rezygnuje z zainteresowa?.
Bior?ce dziecko traci zainteresowania, a w ich miejsce nie pojawia si? nic nowego. Jasne, ?e z czasem z pewnych zainteresowa? si? wyrasta. Ale je?li nie s? one zast?powane innymi, je?li pojawia si? zupe?na pustka wype?niana ci?g?ym ogl?daniem MTV i gr? na komputerze, s? to powody do obaw.


Czerwone sygnały
Jako czerwone sygnały określa się zachowania, które w niezbity sposób potwierdzają że narkotyki są obecne w życiu młodego człowieka.
Zdarza się także, że dzieci pozostawiają akcesoria związane z braniem narkotyków – fifki, szklane rureczki, puste torebki. Mogą pojawiać się przedmioty związane z kulturą osób biorących narkotyki – obrazki, czapki, koszulki z liściem marihuany. Bardzo często te akcesoria są wręcz demonstrowane – trudno jest odmówić sobie pokazania, że ja także jestem z tego kręgu. Zachowania takie pokazują one w niezbity sposób, że dziecko ma kontakty z narkotykami.

Jeżeli natomiast chodzi o objawy działania narkotyków, to wielu terapeutów mających nawet bardzo długie doświadczenie przyznaje, że ma kłopoty z rozpoznaniem, czy ich klient jest pod wpływem narkotyków. Rodzic ma jeszcze mniejsze szanse – chyba, że zachowania dziecka są ewidentnie inne niż zazwyczaj i nieadekwatne, a źrenice albo bardzo rozszerzone, albo zwężone i nie reagują na światło. Jednak zdarza się, że znajdowanie się pod wpływem narkotyków nie daje takich objawów. Kiedy muszą odpowiadać na pytania o to jak rozpoznać czy dziecko jest pod wpływem narkotyków przypomina mi się para rodziców, którzy pracowali z tak zwaną trudną młodzieżą, doskonale potrafili rozpoznać zachowania człowieka wynikające z brania narkotyków, ale nie zauważyli ich u swojego dziecka.


Z drugiej strony zmienione zachowanie nie musi być spowodowane wzięciem środków odurzających, ale zawsze zmiana zachowania jest powodem do zastanowienia się, co dzieje się z dzieckiem. Czy nie ma jakichś problemów? Czy nie trzeba mu pomóc?

Istnieją bardzo niebezpieczne dla dziecka momenty: kiedy zmienia ono szkołę, wchodzi w nowe środowisko pozaszkolne. Do inicjacji narkotykowej dochodzi bardzo często na początku gimnazjum i na początku szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej). To taki czas, w którym warto szczególnie zwrócić uwagę na dziecko.

Tak naprawdę jest tylko jeden sposób dający pewność, że dziecko bierze (lub, że nie jest pod wpływem narkotyków). Jest to analiza moczu. Jednak działania, które trzeba podjąć, by zbadać mocz na obecność narkotyków, rodzą poważne kłopoty, żeby faktycznie mieć pewność, musisz wejść z dzieckiem do toalety i pobrać mocz. Powinieneś zdawać sobie sprawę, że może to poważnie zaburzyć Twoje relacje z dzieckiem – możesz stracić jego zaufanie, zablokować komunikację między wami. W konsekwencji starając się złapać dziecko na braniu zmniejszasz szanse na to, że uda Ci się mu pomóc.

Z drugiej strony musisz mieć świadomość, że jeśli dziecko zmieniło styl ubierania się, ma nowych kolegów, przestało się uczyć i nie je tak jak kiedyś, to wcale nie musi znaczyć, że bierze narkotyki. Jednak prawie na pewno w jego życiu dzieją się rzeczy wymagające Twojej pomocy.

Tu pojawia się pewien trudny problem: na ile nasze działania mogą być dla dziecka nieprzyjemne, czy przyniosą więcej szkody czy pożytku. Jeśli dziecko poczuje, że jest kontrolowane może spowodować to jego wewnętrzny protest, zamiast pomóc dziecku odsuniemy je od siebie a wtedy trudno będzie o rzeczową, szczerą rozmowę.

Tak naprawdę jedynym sposobem dającym, bez mała pewność tego, że rzeczywiście będziemy wiedzieli czy nasze dziecko ma kontakty z narkotykami to informacje od samego dziecka. Owszem może nas okłamać, ale to czy jest całkowicie szczere zależy w ogromnej mierze od nas, od tego, w jaki sposób traktowaliśmy je wcześniej. Wysiłek włożony w budowanie bliskich relacji z dzieckiem okaże się teraz bezcenny.

 

Kontakt

call Głosków 43
08-412 Borowie

Telefon:
511 731 933

Przyjęcia do ośrodka tel:
692 818 032

  Fax:
(025) 681 64 24

Projektowanie stron Wrocław